top of page

להמציא את המחר

כל המצאה טכנולוגית היא תהליך יצירתי המחובר לחשיבה ומושגים מדעיים.

בהרצאה נתחקה אחר מקורות ההשראה של הממציאים, וכיצד מתחברים אצלם עולם הדמיון ועולם החשיבה.

נראה עד כמה סרטי מדע-בדיוני כמו מסע בין כוכבים תורמים להתפתחות הטכנולוגיה,

וכיצד שיטת התבוננות בעולם הביולוגי , בשם ביומימיקרי, יכולה להזניק את הדמיון לפתרונות טכנולוגיים מופלאים. ננסה להציץ אל העתיד ולשער כיצד יראו חיינו מבחינת מחשוב, חיבור אדם-מכונה,

ארכיטקטורה ושימוש באנרגיה, ולא נשכח להזכיר את ישראל כמובילה עולמית של המצאות וחדשנות טכנולוגית.


כל המצאה טכנולוגית היא תהליך יצירתי המחובר לחשיבה ומושגים מדעיים.

בהרצאה נתחקה אחר מקורות ההשראה של הממציאים, וכיצד מתחברים אצלם עולם הדמיון ועולם החשיבה.

נראה עד כמה סרטי מדע-בדיוני כמו מסע בין כוכבים תורמים להתפתחות הטכנולוגיה,

וכיצד שיטת התבוננות בעולם הביולוגי , בשם ביומימיקרי, יכולה להזניק את הדמיון לפתרונות טכנולוגיים מופלאים. ננסה להציץ אל העתיד ולשער כיצד יראו חיינו מבחינת מחשוב, חיבור אדם-מכונה,

ארכיטקטורה ושימוש באנרגיה, ולא נשכח להזכיר את ישראל כמובילה עולמית של המצאות וחדשנות טכנולוגית.


טכנולוגיה | עתידנות | ביולוגיה

תחומי ידע:

הרצאה למורים ולתלמידים (ט'-י"ב)

מה הן המיומנויות הנחוצות במאה ה-21 ?
איך לעורר את יכולת ההמצאה שבנו?
ישראל כמובילה עולמית של המצאות וחדשנות טכנולוגית

bottom of page